ലഭിക്കുന്നത് ഒരു ലക്ഷം കോടി | Confiscation of property – NEWS INDIA MALAYALAM KERALA

0 29പൗരത്വം ഇല്ലാത്തവരുടെ സ്വത്ത് കണ്ടുകെട്ടും! ബിനാമികള്‍ക്ക് പൂട്ടുവീഴും!!! ലഭിക്കുന്നത് ഒരു ലക്ഷം കോടി | Confiscation of …

source

Leave A Reply

Your email address will not be published.