ഭൂമി കാർഡ് വ്യാപിപ്പിക്കുന്നു.എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങൾക്കും ആരൊക്കെ കുടുങ്ങും?|property card in India

0 19Property card is the land file of possession and historical past of possession of the land in city areas.
===================================
⚠️ ഈ ചാനലിലൂടെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന വീഡിയോകളിൽ ഒരുതരത്തിലുമുള്ള രാഷ്ട്രീയം/ മതം എന്നിവയുടെ അതിപ്രസരം ഇല്ല. ഗവൺമെന്റ് പോളിസികൾക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടാവാം. അതിനാൽ പുതിയ വീഡിയോ അപ്‌ഡേഷൻ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക.
_Thanks, Workforce Media Companion_
===================================

#MediaCompanion#propertycard#bhoomicard#adhaar
================================
Give suggestions and opinions via our

💠e-mail:haimediacompanion@gmail.com

💠Fb: https://www.fb.com/Mediacompanion111/

💠Dailyhunt :https://profile.dailyhunt.in/mediacompanion?s=a&ss=pd&uu=0xf9d2d802a96da79e

💠For enterprise enquiries :
haimediacompanion@gmail.com

D.M on WhatsApp :
+91 85903 95492

=================================

source

Leave A Reply

Your email address will not be published.